درباره ما

مهناز خباز، کارشناس ارشد و پژوهشگر در حوزه علوم زبان انگلیسی و علم ترجمه شناسی‌ است. ایشان عضو رسمی انجمن مترجمان تهران هستند.